Gegevensbescherming

background parallax

Privacybeleid van de Langnese Honig GmbH & Co.

1. Privacybeleid in één oogopslag

Algemene opmerkingen

De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt als u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens op grond waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Voor gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming verwijzen wij naar het privacybeleid onderaan deze tekst.

De verzameling van gegevens op deze website

Wie is er verantwoordelijk voor de verzameling van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. De contactgegevens van de websitebeheerder vindt u onder „Informatie over de verantwoordelijke instantie“ in dit privacybeleid.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld doordat u ze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u in een contactformulier invult.

Anderzijds worden er automatisch of met uw toestemming door onze IT-systemen gegevens verzameld wanneer u de website bezoekt. Dit zijn vooral technische gegevens (bijvoorbeeld internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de pagina is bekeken). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u de website bezoekt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze weergave van de website te waarborgen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht om deze gegevens te laten corrigeren of wissen. Indien u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken voor de toekomst. U hebt ook het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden wordt beperkt.

Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

U kunt altijd contact met ons opnemen over deze en andere vragen op het gebied van gegevensbescherming.

Analyse-tools en tools van derden

Wanneer u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dit wordt voornamelijk gedaan met zogenaamde analyseprogramma’s.

Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma’s is te vinden in onderstaand privacybeleid.

zurück nach oben

2. Hosting

Wij hosten onze website bij de volgende aanbieder:

Mittwald

De aanbieder is Mittwald CM Service GmbH & Co. KG, Königsberger Straße 4-6, 32339 Espelkamp (hierna te noemen: Mittwald).

Voor details verwijzen wij naar het privacybeleid van Mittwald: https://www.mittwald.de/datenschutz.

Het gebruik van Mittwald vindt plaats op grond van art. 6 lid 1 f van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wij hebben er een legitiem belang bij dat onze website zo betrouwbaar mogelijk wordt gepresenteerd. Als uw toestemming hiervoor is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 a van de AVG en § 25 lid 1 van de Duitse Telecomprivacywet (TTDSG), voor zover de toestemming de opslag van cookies of toegang tot informatie op het toestel van de gebruiker omvat (bijv. device-fingerprinting), zoals gedefinieerd in de TTDSG. De toestemming kan altijd worden ingetrokken.

Verwerking

Wij hebben met bovengenoemde aanbieder een verwerkersovereenkomst gesloten. Dit is een overeenkomst die vereist is door de wetgeving inzake gegevensbescherming, en die waarborgt dat de aanbieder de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt volgens onze instructies en met inachtneming van de AVG.

zurück nach oben

3.  Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming evenals met dit privacybeleid.

Wanneer u deze website gebruikt, worden er verschillende persoonsgegevens verzameld.

Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij ze gebruiken. Ook leggen we uit hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht op het internet (bv. communicatie via e-mail) veiligheidsgebreken kan vertonen. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang van derden is niet mogelijk.

Informatie over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de verwerking van gegevens op deze website is:

Langnese Honig GmbH & Co. KG
Hammoorer Weg 25
D-22941 Bargteheide

Telefoon: +49 (0)4532/40901
E-mail: willkommen@langnese-honig.de

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen, enz.) vaststelt.

Duur van de opslag

Tenzij in dit privacybeleid een specifiekere opslagtermijn is aangegeven, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel voor de verwerking van de gegevens niet meer van toepassing is. Indien u een legitiem verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens gewist, tenzij wij andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonsgegevens te bewaren (bijv. bewaartermijnen volgens de belasting- of handelswetgeving). In het laatste geval worden de gegevens gewist zodra deze redenen komen te vervallen.

Algemene gegevens over de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens op deze website

Indien u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van art. 6 lid 1a van de AVG of art. 9 lid 2a van de AVG, indien bijzondere categorieën van gegevens worden verwerkt volgens art. 9 lid 1 van de AVG. In geval van uitdrukkelijke toestemming om persoonsgegevens aan derde landen door te geven vindt de gegevensverwerking ook plaats op grond van artikel 49, lid 1a van de AVG. Indien u toestemming hebt gegeven voor het opslaan van cookies of voor de toegang tot informatie in uw apparaat (bijv. via device fingerprinting), vindt de gegevensverwerking bovendien plaats op basis van artikel 25, lid 1 van de Duitse Telecomprivacywet (TTDSG).

De toestemming kan altijd worden ingetrokken. Indien uw gegevens nodig zijn voor de uitvoering van een contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, verwerken wij uw gegevens op basis van art. 6 lid 1b van de AVG. Verder verwerken wij uw gegevens op grond van art. 6 lid 1c van de AVG indien deze nodig zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bovendien kunnen we uw gegevens verwerken op basis van ons legitiem belang overeenkomstig art. 6 lid 1f van de AVG. In de volgende paragrafen van dit privacybeleid vindt u informatie over de relevante rechtsgrondslag in elk afzonderlijk geval.

Functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.

BREDEX GmbH
Lindentwete 1
D-38100 Braunschweig

Telefoon: +49 (0)531/243300
E-mail: edsb@bredex.de

Ontvangers van persoonsgegevens

In het kader van onze bedrijfsactiviteiten werken wij samen met verschillende externe partijen. In sommige gevallen is het ook nodig om persoonlijke gegevens door te geven aan deze externe partijen. We geven alleen persoonlijke gegevens door aan externe partijen als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract, als we daartoe wettelijk verplicht zijn (bijv. het doorgeven van gegevens aan de belastingdienst), als we een legitiem belang hebben bij de doorgifte in overeenstemming met art. 6 lid 1f van de AVG of als er voor de doorgifte van gegevens een andere rechtsgrondslag bestaat. Bij het inschakelen van verwerkers geven we de persoonlijke gegevens van onze klanten alleen door op basis van een geldige verwerkersovereenkomst. In het geval van gezamenlijke verwerking wordt een gezamenlijke verwerkersovereenkomst gesloten.

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Gegevensverwerking is in veel gevallen alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerking voorafgaand aan die intrekking.

Recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens in speciale gevallen en tegen direct marketing (art. 21 van de AVG)

INDIEN DE GEGEVENSVERWERKING IS GEBASEERD OP ART. 6 LID 1 E OF F VAN DE AVG, HEBT U ALTIJD HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OM REDENEN DIE VERBAND HOUDEN MET UW BIJZONDERE SITUATIE; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. DE BETREFFENDE RECHTSGRONDSLAG WAAROP DE VERWERKING IS GEBASEERD, IS TE VINDEN IN DIT PRIVACYBELEID. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WIJ DWINGENDE LEGITIEME REDENEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN, OF DE VERWERKING DIENT OM RECHTSVORDERINGEN TE DOEN GELDEN, UIT TE OEFENEN OF TE VERDEDIGEN (BEZWAAR OP GROND VAN ARTIKEL 21 LID 1 VAN DE AVG).

INDIEN UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT MET HET OOG OP DIRECT MARKETING, HEBT U ALTIJD HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS MET HET OOG OP DERGELIJKE MARKETING; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING VOOR ZOVER DIE VERBAND HOUDT MET DERGELIJKE DIRECT MARKETING. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERVOLGENS NIET MEER GEBRUIKT VOOR DIRECT MARKETING (BEZWAAR OP GROND VAN ART. 21 LID 2 VAN DE AVG).

Recht van bezwaar bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van inbreuk op de AVG hebben betrokkenen het recht bezwaar aan te tekenen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gebruikelijke verblijfplaats of werkplek of in de lidstaat waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden. Het recht van bezwaar doet geen afbreuk aan andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden.

Recht op dataportabiliteit

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst, in een gangbaar, machineleesbaar formaat aan u of aan een derde te laten verstrekken. Indien u verzoekt om rechtstreekse doorgifte van de gegevens aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke instantie, zal dit alleen gebeuren voor zover technisch haalbaar is.

Informatie, verwijdering en correctie

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en de ontvangers ervan, het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, het recht op correctie of verwijdering van deze gegevens. U kunt altijd contact met ons opnemen over deze en andere vragen op het gebied van gegevensbescherming.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Daarvoor kunt u altijd contact met ons opnemen. Het recht om gegevensverwerking te beperken geldt in de volgende gevallen:

  • Indien u de juistheid van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben wij gewoonlijk tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van de verificatie hebt u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Indien de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig gebeurt/gebeurde, kunt u verzoeken om beperking van de gegevensverwerking in plaats van verwijdering.
  • Indien wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u hebt ze nodig om een rechtsvordering uit te oefenen, te verdedigen of af te dwingen, hebt u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens in plaats van verwijdering.
  • Indien u overeenkomstig artikel 21, lid 1 van de AVG bezwaar hebt aangetekend, moet een afweging worden gemaakt tussen uw belangen en de onze. Zolang nog niet vaststaat wiens belangen zwaarder wegen, hebt u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u de verwerking van uw persoonsgegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens – afgezien van de opslag ervan – alleen worden verwerkt met uw toestemming of met het oog op de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon, of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat.

SSL of TLS-versleuteling

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of vragen die u ons als sitebeheerder toestuurt, gebruikt deze site SSL- of TLS-versleuteling. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als SSL- of TLS-encryptie is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen

Bezwaar tegen reclame-e-mails

Het gebruik van de in het kader van de verplichte colofon gepubliceerde contactgegevens voor het toezenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal is verboden. De beheerders van de website behouden zich uitdrukkelijk het recht voor juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, zoals spam-mails.

zurück nach oben

4. De verzameling van gegevens op deze website

Cookies

Onze website maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestanden en brengen geen schade toe aan uw apparaat. Zij worden ofwel tijdelijk voor de duur van een sessie (sessiecookies) ofwel permanent (permanente cookies) op uw apparaat opgeslagen. Sessiecookies worden aan het eind van uw bezoek automatisch gewist. Permanente cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert of totdat ze automatisch door uw webbrowser worden verwijderd.

In sommige gevallen kunnen ook cookies van andere bedrijven op uw apparaat worden opgeslagen wanneer u onze site bezoekt (third-party cookies). Deze stellen ons of u in staat gebruik te maken van bepaalde diensten van het externe bedrijf (bijv. cookies voor de verwerking van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk, omdat bepaalde websitefuncties anders niet zouden werken (bijvoorbeeld de winkelwagenfunctie of de weergave van video’s). Andere cookies worden gebruikt om gebruikersgedrag te evalueren of reclame weer te geven.

Cookies die nodig zijn (noodzakelijke cookies) om het elektronische communicatieproces uit te voeren, om bepaalde functies te bieden die u hebt aangevraagd (bijv. voor de winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bijv. cookies om het webpubliek te meten) worden opgeslagen op basis van art. 6 lid 1f van de AVG, tenzij een andere rechtsgrondslag wordt vermeld.

De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van noodzakelijke cookies voor een technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Voor zover toestemming is gevraagd voor de opslag van cookies en vergelijkbare herkenningstechnologieën, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van deze toestemming (art. 6 lid 1a van de AVG en § 25 lid 1 van de Duitse Telecomprivacywet (TTDSG); de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en u alleen in individuele gevallen cookies toestaat, cookies voor bepaalde gevallen accepteert of in het algemeen uitsluit en het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Als u cookies uitschakelt, kan de functionaliteit van deze website daardoor worden beperkt.

In dit privacybeleid wordt vermeld welke cookies en diensten er op deze website worden gebruikt.

CCM19

Onze website maakt gebruik van CCM19 om uw toestemming te verkrijgen voor de opslag van bepaalde cookies op uw apparaat of voor het gebruik van bepaalde technologieën en om dit te documenteren in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. De leverancier van deze technologie is Papoo Software & Media GmbH, Auguststr. 4, 53229 Bonn (hierna te noemen: “CCM19”).

Wanneer u onze website bezoekt, wordt er een verbinding gemaakt met de servers van CCM19, waarin uw toestemmingen en andere verklaringen met betrekking tot cookiegebruik worden opgeslagen. Vervolgens slaat CCM in uw browser een cookie op waarin de toestemmingen die u hebt gegeven of de intrekking van deze toestemmingen worden opgeslagen. De verzamelde gegevens worden bewaard totdat u ons verzoekt deze te verwijderen of totdat u de CCM19-cookie zelf verwijdert of totdat het doel voor het opslaan van de gegevens komt te vervallen. De verplichte wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

CCM wordt gebruikt om de wettelijk voorgeschreven toestemming voor het gebruik van cookies te verkrijgen. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 zin 1c van de AVG.

Verwerking

Wij hebben met bovengenoemde aanbieder een verwerkersovereenkomst gesloten. Dit is een overeenkomst die vereist is door de wetgeving inzake gegevensbescherming, en die waarborgt dat de aanbieder de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt volgens onze instructies en met inachtneming van de AVG.

Serverlogbestanden

De webhosting provider verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Dit zijn:

  • browsertype en -versie
  • gebruikt besturingssysteem
  • referrer URL
  • hostnaam van de computer die toegang heeft
  • tijdstip van de serveraanvraag
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Het gebruik van deze gegevens vindt plaats op grond van art. 6 lid 1f van de AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een technisch foutloze presentatie en optimalisering van zijn website. Hiervoor moeten de serverlogbestanden worden verzameld.

Contactformulier

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden de gegevens in het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar verstrekt, door ons opgeslagen voor de verwerking van de aanvraag en voor het geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Het gebruik van deze gegevens vindt plaats op grond van art. 6 lid 1b van de AVG, indien uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen vindt de verwerking plaats op grond van ons legitiem belang bij de effectieve verwerking van aan ons gerichte verzoeken (art. 6, lid 1f van de AVG) of op grond van uw toestemming (art. 6, lid 1a van de AVG), indien daarom is verzocht. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevens die u in het contactformulier invoert, blijven bij ons totdat u ons verzoekt de gegevens te wissen, uw toestemming om de gegevens op te slaan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens komt te vervallen (bijv. nadat wij de verwerking van uw aanvraag hebben voltooid). Verplichte wettelijke bepalingen – met name de bewaartermijnen – blijven onverminderd geldig.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Indien u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, worden uw aanvraag en alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens (naam, aanvraag) door ons opgeslagen en verwerkt met het oog op de verwerking van uw aanvraag. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Het gebruik van deze gegevens vindt plaats op grond van art. 6 lid 1b van de AVG, indien uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen vindt de verwerking plaats op grond van ons legitiem belang bij de effectieve verwerking van aan ons gerichte verzoeken (art. 6, lid 1f van de AVG) of op grond van uw toestemming (art. 6, lid 1a van de AVG), indien daarom is verzocht. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevens die u ons via contactverzoeken toestuurt, blijven bij ons totdat u ons verzoekt ze te wissen, uw toestemming om ze op te slaan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens komt te vervallen (bijv. nadat wij de verwerking van uw verzoek hebben voltooid). Verplichte wettelijke bepalingen – met name de bewaartermijnen – blijven onverminderd geldig.

zurück nach oben

5. Analyse-tools en reclame

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics stelt de websitebeheerder in staat het gedrag van websitebezoekers te analyseren. Daarbij ontvangt de websitebeheerder diverse gebruiksgegevens, zoals bekeken pagina’s, verblijfsduur, gebruikte besturingssystemen en de herkomst van de gebruiker. Deze gegevens worden verbonden aan het betreffende apparaat van de gebruiker. De gegevens worden niet aan een user-ID verbonden.

We kunnen met Google Analytics onder andere ook uw muis- en scrollbewegingen en klikken in kaart brengen. Google Analytics gebruikt ook verschillende modelbenaderingen om de verzamelde gegevensbestanden aan te vullen en maakt gebruik van Machine Learning-technologieën voor gegevensanalyse. Voor de analyse van het gebruikersgedrag maakt Google Analytics gebruik van technologieën die het mogelijk maken de gebruiker te herkennen (bv. cookies of device fingerprinting). De door Google verzamelde informatie over het gebruik van deze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen.

Van deze dienst wordt gebruikgemaakt op grond van uw toestemming in overeenstemming met art. 6 lid 1a van de AVG en §25 lid 1 van de TTDSG. De toestemming kan altijd worden ingetrokken.

De doorgifte van gegevens naar de Verengde Staten vindt plaats op grond van de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Het bedrijf is gecertificeerd volgens het “EU-VS Data Privacy Framework” (DPF). DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten die bedoeld is om ervoor te zorgen dat de Europese normen voor gegevensbescherming worden nageleefd bij gegevensverwerking in de VS. Elk DPF-gecertificeerd bedrijf verbindt zich ertoe deze normen voor gegevensbescherming na te leven. Meer informatie hierover verkrijgt u bij de aanbieder via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participantdetail?.contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

IP-anonimisering

Op deze website hebben wij de Google Analytics IP-anonimiseringsfunctie geactiveerd. Dit betekent dat uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt ingekort voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de beheerder van de website te leveren. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven in het kader van Google Analytics zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google.

Browserplugin

U kunt de verzameling en verwerking van uw gegevens door Google voorkomen door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Verwerking

Wij hebben met Google een verwerkersovereenkomst gesloten en passen bij het gebruik van Google Analytics de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten volledig toe.

zurück nach oben

6. Plugins und Tools

YouTube met uitgebreide gegevensbescherming

Op deze website staan video’s van de website YouTube. De aanbieder van deze website is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

We gebruiken YouTube in de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Volgens YouTube betekent deze modus dat YouTube geen informatie opslaat over bezoekers van deze website voordat ze de video bekijken. De doorgifte van gegevens aan YouTube-partners wordt door de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus echter niet noodzakelijkerwijs uitgesloten. YouTube maakt bijvoorbeeld een verbinding met het Google Marketing Network, ongeacht of u een video wel of niet bekijkt.

Zodra een YouTube-video wordt gestart op deze website, wordt er een verbinding gemaakt met de YouTube-servers. Daarbij wordt aan de YouTube-server doorgegeven welke van onze pagina’s u hebt bezocht.

Als u bent aangemeld op uw YouTube-account, kan YouTube uw surfgedrag direct verbinden aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen van uw YouTube-account.

Bovendien kan YouTube verschillende cookies opslaan op uw apparaat nadat u een video hebt gestart of vergelijkbare herkenningstechnologieën gebruiken (bijv. device fingerprints). Op deze manier kan YouTube informatie verkrijgen over de bezoekers van deze website. Deze informatie wordt onder andere gebruikt om videostatistieken te genereren, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en fraudepogingen te voorkomen.

Na het starten van een YouTube-video kan verdere gegevensverwerking plaatsvinden waarop wij geen invloed hebben.

Wij maken gebruik van YouTube om ons online aanbod aantrekkelijk te presenteren.

Er is dus sprake van een legitiem belang in de zin van art. 6 lid 1f van de AVG. Als uw toestemming hiervoor is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 a van de AVG en § 25 lid 1 van de Duitse Telecomprivacywet (TTDSG), voor zover de toestemming de opslag van cookies of toegang tot informatie op het toestel van de gebruiker omvat (bijv. device-fingerprinting), zoals gedefinieerd in de TTDSG. De toestemming kan altijd worden ingetrokken.

Meer informatie over gegevensbescherming bij YouTube is te vinden in hun privacybeleid op: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Het bedrijf is gecertificeerd volgens het “EU-VS Data Privacy Framework” (DPF). DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten die bedoeld is om ervoor te zorgen dat de Europese normen voor gegevensbescherming worden nageleefd bij gegevensverwerking in de VS. Elk DPF-gecertificeerd bedrijf verbindt zich ertoe deze normen voor gegevensbescherming na te leven. Meer informatie hierover verkrijgt u bij de aanbieder via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participantdetail?.contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

zurück nach oben

8. Eigen diensten

Behandeling van gegevens van sollicitanten

Wij bieden u de mogelijkheid om bij ons te solliciteren (bijv. per e-mail, per post of via het online sollicitatieformulier). Hieronder informeren wij u over de omvang, het doel en het gebruik van uw persoonsgegevens die in het kader van de sollicitatieprocedure worden verzameld. Wij verzekeren u dat de verzameling, de verwerking en het gebruik van uw gegevens gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en alle andere wettelijke bepalingen en dat uw gegevens strikt vertrouwelijk zullen worden behandeld.

Reikwijdte en doel van de gegevensverzameling

Als u ons een sollicitatie stuurt, verwerken wij uw bijbehorende persoonsgegevens (bijv. contact- en communicatiegegevens, sollicitatiedocumenten, aantekeningen tijdens sollicitatiegesprekken, etc.) voor zover dit noodzakelijk is voor de beslissing over het aangaan van een arbeidsverhouding. De rechtsgrondslag hiervoor is § 26 van de Duitse Wet Bescherming Persoonsgegevens BDSG (begin van een arbeidsverhouding), art. 6 lid 1b van de AVG (algemeen begin van een contract) en – indien u toestemming hebt gegeven – art. 6 lid 1a van de AVG. De toestemming kan altijd worden ingetrokken. Uw persoonsgegevens worden binnen ons bedrijf alleen doorgegeven aan personen die betrokken zijn bij de behandeling van uw sollicitatie.

Als de sollicitatie succesvol is, worden de door u verstrekte gegevens opgeslagen in onze gegevensverwerkingssystemen op basis van § 26 BDSG en art. 6 lid 1b AVG ten behoeve van de uitvoering van de arbeidsverhouding.

Bewaartermijn van de gegevens

Indien wij u geen baan kunnen aanbieden, indien u een baan afwijst of uw sollicitatie intrekt, behouden wij ons het recht voor de door u verstrekte gegevens te bewaren op basis van onze legitieme belangen (art. 6 lid 1f AVG) tot 6 maanden na het einde van het sollicitatieproces (afwijzing of intrekking van de sollicitatie). De gegevens zullen dan worden gewist en de fysieke sollicitatiedocumenten worden vernietigd. De bewaring dient met name als bewijs in geval van een juridisch geschil. Indien duidelijk is dat de gegevens na het verstrijken van de termijn van 6 maanden nog nodig zullen zijn (bijv. wegens een dreigend of hangend juridisch geschil), worden de gegevens pas gewist wanneer het doel van de voortgezette bewaring komt te vervallen.

Langere bewaring kan ook plaatsvinden indien u daarvoor toestemming hebt gegeven (art. 6 lid 1a AVG) of indien wettelijke opslagverplichtingen het wissen verhinderen.